八正道

([lang id =1028]八正道分) Āryamārga. The eight right or correct ways, the "eightfold noble path" for the arhat to nirvāṇa; also styled [lang id =1028]八道船, [lang id =1028]八正門, [lang id =1028]八由行, [lang id =1028]八游行, [lang id =1028]八聖道支, [lang id =1028]八道行, [lang id =1028]八直行, [lang id =1028]八直道. The eight are:
(1) [lang id =1028]正見Samyag-dṛṣṭi, correct views in regard to the Four Axioms, and freedom from the common delusion.
(2) [lang id =1028]正思 Samyak-saṁkalpa, correct thought and purpose.
(3) [lang id =1028]正語 Samyag-vāc, correct speech, avoidance of false and idle talk.
(4) [lang id =1028]正業 Samyak-karmānta, correct deed, or conduct, getting rid of all improper action so as to dwell in purity.
(5) [lang id =1028]正命 Smnyag-ājīva, correct livelihood or occupation, avoiding the five immoral occupations.
(6) [lang id =1028]正精進 Samyag-vyāyāma, correct zeal, or energy in uninterrupted progress in the way of nirvāṇa.
(7) [lang id =1028]正念 Samyak-smṛti, correct remembrance, or memory, which retains the true and excludes the false.
(8) [lang id =1028]正定 Samyak-samadhi, correct meditation, absorption, or abstraction. The [lang id =1028]正 means of course Buddhist orthodoxy, anything contrary to this being [lang id =1028]邪 or heterodox, and wrong.
* * *
八種求趣涅槃的正道。 又作八聖道、 八支正道、 八聖道分, 為四聖諦的道諦, 三十七道品中最能代表佛教的實踐法門, 即八種通向涅槃解脫之正確方法或途徑。 釋尊轉法輪時, 所說離樂欲及苦行二邊, 趨向中道者, 即指此八正道。 八者即: 正見, 又作諦見。 即見苦是苦, 集是集, 滅是滅, 道是道, 有善惡業, 有善惡業報, 有此世彼世, 有父母, 世有真人往至善處, 去善向善, 於此世彼世自覺自證成就。 二、 正思惟, 又作正志、 正分別。 即謂無欲覺、 恚覺及害覺。 三、 正語, 又作正言。 即離妄言、 兩舌、 惡口、 綺語等。 四、 正業, 又作正行。 即離殺生、 不與取等。 五、 正命, 又作諦受。 即舍咒術等邪命, 如法求衣服、 飲食、 床榻、 湯藥等諸生活之具。 六、 正精進, 又作正方便、 正治、 諦法、 諦治。 發願已生之惡法令斷, 未生之惡法令不起, 未生之善法令生, 已生之善法令增長滿具。 即謂能求方便精勤。 七、 正念, 又作諦意。 即以自共相觀身、 受、 心、 法等四者。 八、 正定, 又作諦定。 即離欲惡不善之法, 成就初禪乃至四禪。 八聖道乃眾生從迷界的此岸, 渡到悟界的彼岸所持之力, 故以船、 筏為譬。 與八正道相反的, 為邪見、 邪思、 邪語、 邪業、 邪命、 邪精進、 邪念、 邪定, 此八者災為八邪行。 見《四諦論》卷四。
* * *
◆﹝出法界次第﹞ 謂此八法不依偏邪而行, 故名為正。 復能通至涅槃, 故名為道。 (梵語涅槃, 華言滅度。 ) 〔一、 正見〕, 謂人修無漏道, 見四諦分明, 破外道有無等種種邪見, 是為正見。 (無漏道者即戒定慧。 修此道者, 能斷三界有漏生死也。 四諦者, 苦諦、 集諦、 滅諦、 道諦也。 ) 〔二、 正思惟〕, 謂人見四諦時, 正念思惟, 觀察籌量, 令觀增長, 是為正思惟。 〔三、 正語〕, 謂人以無漏智慧, 常攝口業, 遠離一切虛妄不實之語, 是為正語。 〔四、 正業〕, 謂人以無漏智慧, 修攝其心, 住於清淨正業, 斷除一切邪妄之行, 是為正業。 (清淨正業者, 謂戒定慧等出世之善業也。 ) 〔五、 正命〕, 謂出家之人, 當離五種邪命利養, 常以乞食自活其命, 是為正命。 (五種邪命者, 一詐現異相, 二自說功能, 三占相吉凶, 四高聲現威, 五說所得利以動人心也。 ) 〔六、 正精進〕, 不雜名精, 無間名進。 謂人勤修戒定慧之道, 一心專精, 無有間歇, 是名正精進。 〔七、 正念〕, 謂人思念戒定慧正道及五停心助道之法, 堪能進至涅槃, 是名正念。 (五停心者, 多散眾生數息觀、 多貪眾生不淨觀、 多瞋眾生慈悲觀、 愚癡眾生因緣觀、 多障眾生念佛觀也。 ) 〔八、 正定〕, 謂人攝諸散亂, 身心寂靜, 正住真空之理, 決定不移, 是名正定。 ◆不邪曰正, 能通曰道。 一、 正見, 謂能見真理也。 二、 正思惟, 謂心無邪念也。 三、 正語, 謂言無虛妄也。 四、 正業, 謂白淨善業也。 五、 正命, 謂依法乞食活命也。 六、 正精進, 謂修諸道行無間雜也。 七、 正念, 謂專心憶念善法也。 八、 正定, 謂一心住於真空之理也。
* * *
又名八聖道, 即八條聖者的道法。 一、 正見, 即正確的知見。 二、 正思惟, 即正確的思考。 三、 正語, 即正當的言語。 四、 正業, 即正當的行為。 五、 正命, 即正當的職業。 六、 正精進, 即正當的努力。 七、 正念, 即正確的觀念。 八、 正定, 即正確的禪定。 修此八正道, 可證得阿羅漢果。

Dictionary of Buddhist terms. 2013.

Look at other dictionaries:

  • 八正道 — 拼音: ba zheng4 dao4 解释: 佛教徒修习解脱境界的八种法门。 八正道为: 一、 正见, 具有四谛的见解。 二、 正思维, 思维四谛之义。 三、 正语, 不作一切非理的言谈。 四、 正业, 清净的行为。 五、 正命, 正当的谋生方式。 六、 正精进, 努力勤修正法。 七、 正念, 修习四念处。 八、 正定, 修习四禅八定。 杂阿含经·卷六: “云何有身灭道迹? 谓八正道。 ”亦称为“八圣道”。 …   Taiwan national language dictionary

  • 八正道 — 拼音:ba zheng4 dao4 佛教徒修習解脫境界的八種法門。 八正道為: 一、 正見, 具有四諦的見解。 二、 正思維, 思維四諦之義。 三、 正語, 不作一切非理的言談。 四、 正業, 清淨的行為。 五、 正命, 正當的謀生方式。 六、 正精進, 努力勤修正法。 七、 正念, 修習四念處。 八、 正定, 修習四禪八定。 雜阿含經·卷六: “云何有身滅道跡? 謂八正道。” 亦稱為“八聖道”。 …   Taiwan traditional national language dictionary

  • 八正道 — 佛教謂修習聖道的八種基本法門: 正見, 正思維, 正語, 正業, 正命, 正精進, 正念, 正定。 見《八正道經》。 南朝 梁簡文帝 《與廣信侯書》: “今陪十善之車, 開八正之道。” …   Big Chineese Encyclopedy

  • 八正道 (팔정도) — 불도를 수행하는데 있어 8가지 바른 길. 정견 (正見) , 정어 (正語) , 정업 (正業) , 정명 (正命) , 정념 (正念) , 정정 (正定) , 정사유 (正思惟) , 정정진 (正精進) …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

  • 八聖道 — 又名八正道。 見八正道條。 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 八圣道 — 拼音: ba sheng4 dao4 解释: 佛教徒修习解脱境界的八种法门。 见“八正道”条。 …   Taiwan national language dictionary

  • 八聖道 — 拼音:ba sheng4 dao4 佛教徒修習解脫境界的八種法門。 見“八正道”條。 …   Taiwan traditional national language dictionary

  • 八正 — 1.八方的和風。 《淮南子‧墬形訓》: “凡八紘之氣, 是出寒暑, 是合八正, 必以風雨。” 高誘 注: “八正, 八風之正也。” 《史記‧律書》: “律曆, 天所以通五行八正之氣, 天所以成孰萬物也。” 司馬貞 索隱: “八謂八節之氣, 以應八方之風。” 2.即八正道。 佛家語。 《文選‧王屮<頭陀寺碑文>》: “憑五衍之軾, 拯溺逝川;開八正之門, 大庇交喪。” 李善 注: “《大品經》說八正曰: ‘正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。 ’” 北魏 楊衒之… …   Big Chineese Encyclopedy

  • 八圣道 → 八聖道 — 又名八正道。 見八正道條。 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 正道 — zhèngdào (1) [middle path]∶佛教名词八正道, 认为这是介于自我放任与自我禁欲之间的光明之道 (2) [the right way; the correct path]∶正当的途径 (3) [correct principle; valid reason]∶正确的道理 …   Advanced Chinese dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.